- Trang này dùng để xác nhận người truy cập là người Việt Nam.

- Câu trả lời không phân biệt HOA thường và có thể nhập có dấu hoặc không dấu.